Säännöt

Voimassaolevat säännöt: 11.12.2020 16:16:35

1 § NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE

Yhdistyksen nimi on Sotkamon kirkonkylän kyläyhdistys ry ja sen kotipaikka on Sotkamo. Yhdistyksen toiminta-alueena on Sotkamon kuntataajama.

2 § TARKOITUS JA TOIMINTA

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää toiminta-alueensa asukkaiden yhteistyötä, vaalia toiminta-alueensa kulttuuriperintöä ja edistää kyläkulttuurin kehittymistä ja säilymistä, edistää toiminta-alueen vakinaisten ja osa-aikaisten asukkaiden viihtyvyyttä ja hyvinvointia. Tarkoitus on myös pyrkiä edistämään asukkaiden ja yritystoiminnan toimeentulomahdollisuuksien edellytyksiä sekä houkutella uusia asukkaita paikkakunnalle. Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää yhteistyötä yhdistyksen toiminta-alueen päättäjien ja viranhaltijoiden kanssa toiminta-alueen kehittämiseksi ja asukkaiden hyvinvoinnin parantamiseksi. Tarkoituksena on verkostoitua muiden vastaavien tahojen ja maaseudun kehittämisorganisaatioiden kanssa. Yhdistyksen toiminta on puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti riippumatonta. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 1. osallistuu toiminta-aluetta koskevaan suunnitteluun ja pyrkii vaikuttamaan toiminta-alueen kannalta myönteiseen päätöksentekoon eri organisaatioissa
 2. osallistuu toiminta-alueen strategian toteuttamiseen ja sen päivittämiseen
 3. osallistuu toiminta-alueen kehittämiseen yhteistyössä asukkaiden, yritysten, yhteisöjen ja muiden organisaatioiden kanssa
 4. edistää toiminta-alueen ja kunnan välistä yhteistyötä järjestämällä kokouksia, seminaareja ja muita vastaavia tilaisuuksia
 5.  toteuttaa toiminta-alueen elinkelpoisuutta, asukkaiden viihtyvyyttä ja hyvinvointia sekä peruspalveluiden säilyttämisen ja luomisen edellytyksiä edistäviä hankkeita ja toimenpiteitä
 6.  järjestää kokouksia, kursseja, retkiä sekä keskustelu- ja huvitilaisuuksia
 7. toimii toiminta-alueen kehittämisyhteistyössä jäsentensä yhteistyöelimenä
 8. antaa lausuntoja ja tekee esityksiä 9. voi edistää tarkoituksensa toteuttamista muilla samankaltaisilla tavoilla kuin edellä kohdissa 1-8 on mainittu. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja. Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä voi toimeenpanna asianomaisen viranomaisen luvalla arpajaisia ja rahankeräyksiä. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi myös järjestää myyjäisiä sekä harjoittaa asianomaisen viranomaisen luvalla anniskelutoimintaa järjestämiensä tilaisuuksien yhteydessä. Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen siihen osallisille.

3 § JÄSENET

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä kirjallisella anomuksella yksityiset yli 15-vuotiaat henkilöt, jotka ovat kiinnostuneita yhdistyksen toiminnasta ja hyväksyvät sen tarkoituksen. Alle 15-vuotiaat voivat liittyä yhdistykseen huoltajan allekirjoittamalla lomakkeella. Tukijäseneksi eli kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen Sivu: 2(5) henkilö, rekisteröity yhdistys, säätiö sekä muu oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Kannattajajäsenillä on yhdistyksen kokouksissa läsnäolo- sekä puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. Yhdistyksen toiminta-alueen kaikilla vakituisilla ja osa-aikaisilla asukkailla on läsnäolo-oikeus yhdistyksen kokouksissa.

4 § LIITTYMISMAKSU JA JÄSENMAKSU

Yhdistyksen jäsenet suorittavat yhdistykseen liittyessään kertakaikkisen liittymismaksun, jonka suuruudesta yhdistyksen syyskokous määrää erikseen varsinaisten jäsenten ja kannattajajäsenten osalta. Kertakaikkinen liittymismaksu voi olla erisuuruinen kannattajajäsenenä olevalle yhteisölle verrattuna kannattajajäsenenä olevalle yksityiselle henkilölle. Yhdistyksen varsinaisilta jäseniltä ja kannattajajäseniltä peritään vuotuiset jäsenmaksut, joiden suuruudesta sekä maksuajankohdista kummallekin jäsenryhmälle päättää yhdistyksen syyskokous. Vuotuinen jäsenmaksu voi olla erisuuruinen kannattajajäsenenä olevalle yhteisölle verrattuna kannattajajäsenenä olevalle yksityiselle henkilölle.

5 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse tai tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Yhdistys pitää kalenterivuosittain kaksi varsinaista kokousta hallituksen määräämänä ajankohtana: kevätkokouksen huhtikuun loppuun mennessä ja syyskokouksen marraskuun loppuun mennessä. Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai yhdistyksen hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä erikseen ilmoitettua tarkoitusta varten kirjallisesti niin vaatii yhdistyksen hallitukselta. Yhdistyksen hallituksen on kutsuttava kokous koolle viimeistään kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei näissä säännöissä toisin määrätä:

1. se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä,

2. äänten mennessä tasan se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa, vaaleissa kuitenkin arpa. Kokouskutsu yhdistyksen kokoukseen on lähetettävä viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kokousta kullekin jäsenelle joko sähköpostitse, kirjeitse jäsenen jäsenluetteloon ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen tai postiosoitteeseen tai kutsuttava kokous koolle viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kokousta yhdistyksen ilmoitustauluille kiinnitetyillä kokouskutsuilla tai yhdistyksen toiminta-alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä julkaistulla kokouskutsulla. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

6 § YHDISTYKSEN KOKOUKSISSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsiteltävät asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa Sivu: 3(5)
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 8. Kokouksen päättäminen.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsiteltävät asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Vahvistetaan seuraavan kalenterivuoden toimintasuunnitelma, tuloja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus varsinaisten jäsenten, kannattajajäseninä olevien yksityisten henkilöiden osalta ja kannattajajäseninä olevien yhteisöjen osalta
 6. Päätetään hallituksen varsinaisten jäsenten ja varajäsenten lukumäärä
 7. Päätetään maksetaanko hallituksen varsinaisille jäsenille kokouspalkkiota sekä tilintarkastajille/toiminnantarkastajille palkkioita. Mikäli päätetään, että hallituksen varsinaisille jäsenille ja/tai tilintarkastajille/toiminnantarkastajille maksetaan palkkioita, päätetään palkkioiden suuruudesta.
 8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi kalenterivuodeksi
 9. Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet sekä varajäsenet erovuoroisten tilalle seuraavaksi kahdeksi kalenterivuodeksi
 10. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastaja taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastaja
 11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 12. Kokouksen päättäminen Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

7 § YHDISTYKSEN HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus. Hallitukseen kuuluu kalenterivuodeksi valittu puheenjohtaja ja vähintään kaksi (2) ja enintään neljätoista (14) kahdeksi kalenterivuodeksi valittua varsinaista jäsentä sekä heille kullekin valitut henkilökohtaiset varajäsenet. Hallituksen tulee, mikäli mahdollista, edustaa alueellisesti tasapuolisesti yhdistyksen toiminta-aluetta. Hallituksen varsinaisista jäsenistä on erovuorossa vuosittain puolet. Eroamisjärjestyksen määrää ensimmäisellä kerralla arpa. Mitä edellä on sanottu varsinaisista jäsenistä, koskee myös hallituksen henkilökohtaisia varajäseniä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Puheenjohtajan/varapuheenjohtajan on kutsuttava hallitus kokoon, kun hän katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet hallituksen Sivu: 4(5) jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on saapuvilla. Päätökset hallituksen kokouksissa tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa ratkaisee arpa. Hallitus voi tarvittaessa perustaa avukseen toimikuntia ja työryhmiä.

8 § HALLITUKSEN TEHTÄVÄT

Hallituksen tehtävänä on: - suunnitella ja johtaa yhdistyksen toimintaa - valvoa, että yhdistyksen taloutta ja omaisuutta hoidetaan huolella - hyväksyä yhdistyksen jäsenet kirjallisen anomuksen perusteella - laatia ehdotus toimintasuunnitelmaksi ja tulo- ja menoarvioehdotus, selostus yhdistyksen taloudellisesta tilasta ja vuosikertomus yhdistyksen toiminnasta sekä päättää vuosittain yhdistyksen tilit - valmistella yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat sekä panna toimeen kokousten päätökset - ottaa ja erottaa yhdistyksen toimihenkilöt sekä päättää heidän tehtävistään ja palkkaeduistaan - päättää 7 §:ssa mainittujen toimikuntien ja työryhmien asettamisesta, niiden jäsenten valitsemisesta ja toimintaohjeiden antamisesta - päättää hankkeiden hyväksymisestä, valvoa hanketyöryhmiä sekä pyytää tarvittaessa asiantuntijalausuntoja - suorittaa muut yhdistyslain perusteella hallitukselle kuuluvat tehtävät, näissä säännöissä mainitut tehtävät ja yhdistyskokouksen hallitukselle osoittamat tehtävät.

9 § NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, molemmat yhdessä tai puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

10 § TOIMINTA- JA TILIKAUSl

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille/toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien/toiminnantarkastajien tulee antaa hallitukselle kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

11 § YHDISTYKSESTA EROAMINEN

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta kahtena peräkkäisenä vuotena tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin jäsen on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

12 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN, YHDISTYKSEN PURKAMINEN ja VAROJEN KÄYTTÖ

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava Sivu: 5(5) sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa yhdistyksen viimeinen kokous määrää varojen käytöstä, jotka tulee käyttää yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen yhdistyksen toiminta-alueella purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi tulee varat käyttää samaan tarkoitukseen.

13 § MUUTA

Edellä olevien määräysten lisäksi yhdistyksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.

Sotkamon kirkonkylän kyläyhdistys ry

smokylayhdistys@gmail.com

Image